1

باشگاه خبرنگاران
طبق آموزه های قرآنی هر چه از جانب خداوند به انسان می رسد؛ خیر و نیکی است و امور نامناسب و ناگوار خواستگاه عمل و عوامل گوناگون دیگر است.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:
معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کودکان و نوجوانان الفبای حرکتی را تجربه نمی کنند، گفت: متاسفانه امروزه کودکان ما به کودکان موبایلی و اینترنتی تبدیل شده اند و دچار فقر حرکتی هستند.
1

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:
معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کودکان و نوجوانان الفبای حرکتی را تجربه نمی کنند، گفت: متاسفانه امروزه کودکان ما به کودکان موبایلی و اینترنتی تبدیل شده اند و دچار فقر حرکتی هستند.
باشگاه خبرنگاران
طبق آموزه های قرآنی هر چه از جانب خداوند به انسان می رسد؛ خیر و نیکی است و امور نامناسب و ناگوار خواستگاه عمل و عوامل گوناگون دیگر است.
Powered by: Sahand CMS