1

اولیای محترم و دانش آموزان عزیز
مشاوره
ایـنـگـونـه زنـدگـی کـنـیـم 1- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنیم: ما نمی‌دانیم که بین آنها چه می‌گذرد. 2- افکار منفی نداشته باشیم، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنیم. 3- بیش ازحد توان خود کاری انجام ندهیم. 4- خیلی خود را جدی نگیریم. 5- انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکنیم. 6- حسادت یعنی اتلاف وقت، ما هر چه را که باید داشته باشیم، داریم. 7- زندگی کوتاه‌تر از ای
بروشورهای مشاوره
1

مشاوره
ایـنـگـونـه زنـدگـی کـنـیـم 1- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنیم: ما نمی‌دانیم که بین آنها چه می‌گذرد. 2- افکار منفی نداشته باشیم، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنیم. 3- بیش ازحد توان خود کاری انجام ندهیم. 4- خیلی خود را جدی نگیریم. 5- انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکنیم. 6- حسادت یعنی اتلاف وقت، ما هر چه را که باید داشته باشیم، داریم. 7- زندگی کوتاه‌تر از ای
بروشورهای مشاوره
اولیای محترم و دانش آموزان عزیز
Powered by: Sahand CMS