قصه فانتزی

روزی لقمان به پسرش گفت :

امروزبه تو 3پند می دهم که کامروا شوی .

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری !

دوم اینکه در بهترین بستر ورختخواب جهان بخوابی !

وسوم اینکه در بهترین کاحها وخانه های جهان زندگی کنی !

پسر لقمان گفت ای پدر مایک خانواده بسیار فقیر هستیم .

چطور من می توانم این کارهار انجام دهم ؟

لقمان جواب داد :اگر کمی دیرتر وکمتر غذا بخوری  هر غذایی که میخوری

طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیشتر کار کنی وکمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی

بهترین خوابگاه جهان است . واگر بامردم دوستی کنی ودر قلب آنها جای گیری

آن گاه بهترین خانه های جهان مال توست .

نویسنده: مجید مهدوی
تاریخ نگارش:1394/10/20

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS