برنامه هفتگی کلاس هفتم  یک  دوره اول دبیرستان غیر دولتی نور دهخدا در سالتحصیلی97-96                                                                                                                                            

 

زنگ هفتم

زنگ پنجم وششم

زنگ سوم وچهارم

زنگ اول ودوم

ساعت آموزشی

 

ایام هفته

شهابی

پرتوی

احمدی

جعفرزاده

شنبه

 

ریاضیات

قران

مطالعات اجتماعی

عربی

نصیری

دارفرین

آزرمی

شهیدی

یکشنبه

 

هنر

کار وفن آوری

پیام های آسمانی

علوم تجربی

نصیری

شهابی

غنی زاده

پوشش

دوشنبه

 

هنر

ریاضیات

ادبیات

تربیت بدنی

جعفرزاده

هاشمی

شهابی

قاسمی

سه  شنبه

 

عربی

زبان خارجی

ریاضی

تفکر وسبک زندگی

///////////

شهابی

غنی زاده

احمدی

شهیدی

چهارشنبه

///////////

ریاضیات

املا وانشا

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

     برنامه هفتگی کلاس هفتم  دو   دوره اول دبیرستان غیر دولتی نور دهخدا در سالتحصیلی97-96                                                                                                                                                                             

 

زنگ هفتم

زنگ پنجم وششم

زنگ سوم وچهارم

زنگ اول ودوم

ساعت آموزشی

 

ایام هفته

جعفرزاده

عبدالهی

شهابی

پرتوی

شنبه

 

عربی

املا و انشا

ریاضیات

قران

هاشمی

آزرمی

نصیری

دارفرین

یکشنبه

 

زبان خارجی

پیام های آسمانی

هنر

کار وفن آوری

شهابی

قاسمی

پوشش

احمدی

دوشنبه

 

ریاضیات

تفکر وسبک زندگی

تربیت بدنی

مطالعات اجتماعی

هاشمی

شهابی

شهیدی

جعفرزاده

سه  شنبه

 

زبان خارجی

ریاضیات

علوم تجربی

عربی

////////

عبدالهی

شهابی

شهیدی

احمدای

چهارشنبه

//////////

ادبیات

ریاضیات

علوم تجربی

مطالعات ا

 

                       برنامه هفتگی کلاس هشتم  یک   دوره اول دبیرستان غیر دولتی نور دهخدا در سالتحصیلی97-96                                                                                                                                           

 

زنگ هفتم

زنگ پنجم وششم

زنگ سوم وچهارم

زنگ اول ودوم

ساعت آموزشی

 

ایام هفته

قاسمی

دارفرین

پرتوی

احمدی

شنبه

 

تفکر وسبک زندگی

کار وفن آوری

عربی

مطالعات اجتماعی

شهیدی

بناکار

هاشمی

بناکار

یکشنبه

 

علوم تجربی

ریاضیات

زبان خارجی

ریاضیات

قاسمی

غنی زاده

پرتوی

احمدی

نصیری

دوشنبه

 

تفکر وسبک زندگی

املا وانشا

عربی

مطالعات اجتماعی

هنر

بناکار

آزرمی

جعفرزاده

بناکار

سه  شنبه

 

ریاضیات

پیام های آسمانی

قران

ریاضیات

/////////////

شهیدی

پوشش

غنی زاده

چهارشنبه

///////////

علوم تجربی

تربیت بدنی

ادبیات

 

 

برنامه هفتگی کلاس هشتم  دو   دوره اول دبیرستان غیر دولتی نور دهخدا در سالتحصیلی97-  96                                                                                                                                       

 

زنگ هفتم

زنگ پنجم وششم

زنگ سوم وچهارم

زنگ اول ودوم

ساعت آموزشی

 

ایام هفته

پرتوی

احمدی

دارفرین

قاسمی

شنبه

 

عربی

مطالعات اجتماعی

کار وفن آوری

تفکر وسبک زندگی

بناکار

هاشمی

بناکار

آزرمی

یکشنبه

 

ریاضیات

زبان خارجی

ریاضیات

پیام های آسمانی

غنی زاده

پرتوی

نصیری

غنی زاده

قاسمی

دوشنبه

 

انشا

عربی

هنر

املا

تفکرو...

قاسمی

بناکار

بناکار

شهیدی

سه  شنبه

 

 

ریاضیات

ریاضیات

علوم تجربی

//////////

غنی زاده

شهیدی

احمدای

پوشش

چهارشنبه

//////////

ادبیات

علوم تجربی

مطالعات ا

تربیت بدنی

 

برنامه هفتگی کلاس نهم  یک   دوره اول دبیرستان غیر دولتی نور دهخدا در سالتحصیلی97- 96                                                                                                                                         

 

زنگ هفتم

زنگ پنجم وششم

زنگ سوم وچهارم

زنگ اول ودوم

ساعت آموزشی

 

ایام هفته

احمدی

شهابی

جعفرزاده

عبدالهی

شنبه

 

مطالعات اجتماعی

ریاضیات

عربی

ادبیات

آزرمی

شهیدی

دارفرین

نصیری

یکشنبه

 

پیام های آسمانی

علوم تجربی

کار وفن آوری

هنر

پرتوی

نصیری

احمدی

پرتوی

شهابی

دوشنبه

 

قران

هنر

مطالعات ا

قران

ریاضیات

آذرمی

شهیدی

جعفرزاده

هاشمی

شهابی

سه  شنبه

 

 

علوم تجربی

عربی

زبان خارجی

ریاضیات

//////////

پوشش

احمدی

شهیدی

عبدالهی

چهارشنبه

//////////

تربیت بدنی

مطالعات ا

علوم تجربی

املا و انشا

 

برنامه هفتگی کلاس نهم  دو   دوره اول دبیرستان غیر دولتی نور دهخدا در سالتحصیلی97-96                                                                                                                                        

 

زنگ هفتم

زنگ پنجم وششم

زنگ سوم وچهارم

زنگ اول ودوم

ساعت آموزشی

 

ایام هفته

دارفرین

جعفرزاده

عبدالهی

شهابی

شنبه

 

کار وفن آوری

عربی

ادبیات

ریاضیات

دارفرین

نصیری

شهیدی

هاشمی

یکشنبه

 

کار وفن آوری

آمادگی دفاعی

علوم تجربی

زبان خارجی

احمدی

پوشش

شهابی

پرتوی

دوشنبه

 

مطالعات ا

تربیت بدنی

ریاضیات

قران

شهیدی

جعفرزاده

شهیدی

آزرمی

نصیری

سه  شنبه

 

علوم تجربی

عربی

علوم تجربی

پیام های آسمانی

هنر

//////////

احمدی

عبدالهی

شهابی

چهارشنبه

//////////

مطالعات اجتماعی

املا و انشا

ریاضیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: مجید مهدوی
تاریخ نگارش:1396/6/5

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS